Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Rekrutacja

Zasady rekrutacji:

– Zapisy poprzez wypełnienie kwestionariusza zapisu ucznia

– Druk do pobrania w sekretariacie

– Dostarczenie wyników gotowości szkolnej kl I

– Dostarczenie opinii wychowawcy z końcowej grupy przedszkolnej lub szkolnej

– Ksero świadectwa

– 3 zdjęcia

Potwierdzeniem przyjęcia ucznia do szkoły jest uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub prawnym opiekunem a Dyrektorem placówki.